Ana içeriğe atla


DIVERSEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Diversey Türkiye) [Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:67 Ataşehir İstanbul] olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Diversey Türkiye, veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

I. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Diversey Türkiye olarak siz sosyal medya kullanıcılarından topladığımız Kişisel Verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bu kategorilere hangi tür verilerinizin girdiğini daha anlaşılır kılmak amacıyla bu kategorilere dair örneklere de yer verilmiştir.

  • Kimlik Bilgileri (Adınız – Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Vergi Kimlik Numaranız)
  • İletişim Bilgileri (Telefon Numaranız, Adres ve E-Posta Adresiniz)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Sosyal medya hesaplarını etiketlemek veyahut benzer yöntemlerle fotoğraf paylaşımlarında bulunulması sebebi ile elde edilmiş fotoğraflarınız, Diversey Türkiye işyerlerini ziyaret ettiğiniz takdirde sizi içeren video kayıtları, telefon ile iletişim kurmanız durumunda kayda alınmasına izin verdiğiniz ses kayıtlarınız)

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Diversey Türkiye, sahibi olduğu, yöneticisi olduğu sosyal medya hesapları üzerinden zaman zaman kendi takdirine bağlı olarak çeşitli kampanyalar yapabilmektedir. Bu çerçevede Diversey Türkiye, içeriği kampanya tanıtımlarında belirtilmekle birlikte diğer sosyal medya kullanıcılarına hediye verebilmektedir. Bu kapsamda aşağıda yazılı amaçlarla verilerinizin işlenmesi söz konusu olmaktadır.

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Diversey Türkiye, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Diversey Türkiye, ilgili kişilere ait kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, fiziksel veya dijital formatlarda, Diversey Türkiye ile iletişime geçerken bizzat sunduğunuz veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce sunulan bilgi, belge ve form, ticari ilişki süresince tarafınızca, şirketçe veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce oluşturulan/verilen/temin edilen veya kendiliğinden oluşan bilgi, belge, rapor, tutanak, ihtarname, hukuki ve idari evrak olarak, tamamen otomatik yöntemlerle, kısmen otomatik yöntemlerle ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir.

Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Diversey Türkiye’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin kendisi veya temsilcisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Diversey Türkiye’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Diversey Türkiye, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere Kişisel Verilerinizi, söz konusu kampanya faaliyetini düzenlemekte aracılık eden tüzel veyahut gerçek kişiler, çalışılmakta olan kargo firmalarına aktarabilecektir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Diversey Türkiye tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için https://diversey.com.tr/tr/form/diversey-tr-kvkk-basvuru-formu adresindeki dijital veya şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini doldurarak;

  • Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz
  • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz
  • Kendinize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden şirketimizin diverseykimya@hs06.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta info-tr@diversey.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz
  • Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden info-tr@diversey.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Diversey Türkiye başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.