Ana içeriğe atla


DIVERSEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Diversey Türkiye) [Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:67 Ataşehir İstanbul] olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması, gizliliği ve güvenliği konularına özel bir önem atfetmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Diversey Türkiye, müşterilerine ait tüm kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini temin etmek için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktadır.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanan bu Aydınlatma Metni, isteğiniz halinde tarafınıza yazılı olarak sunulacak veya https://diversey.com.tr/tradresinde bulabileceğiniz “Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Veri Politikası” (Veri Politikası) doğrultusunda hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metnini inceleyerek Diversey Türkiye’nin hangi Kişisel Verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla topladığını, bunları hangi hukuki sebebe dayanarak yaptığını, nasıl işlediğini, kimlere aktardığını ve Kişisel Verilerinizle alakalı olarak hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

I. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Diversey Türkiye olarak siz müşterilerimizden topladığımız Kişisel Verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bu kategorilere hangi tür verilerinizin girdiğini daha anlaşılır kılmak amacıyla bu kategorilere dair örneklere de yer verilmiştir.

 • Kimlik Bilgileri (Adınız – Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Vergi Kimlik Numaranız)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numaranız, E-Posta Adresiniz, İşyeri Adresiniz)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Kişisel Verilerinizi -örneğin işyeri adresiniz- içeren, Diversey Türkiye’yi de ilgilendiren hukuki evrak)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş ve talep bilgileri)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Veriler (Diversey Türkiye işyerlerini ziyaret ettiğiniz takdirde giriş – çıkış kayıtlarınız, göründüğünüz güvenlik kamerası kayıtları)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri (Diversey Türkiye ile işlem yaptığınızda kullandığınız IP adresiniz, MAC adresiniz, kullanıcı adı ve şifreniz)
 • Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler (Diversey Türkiye’nin dahili raporlama faaliyetlerine ait kişisel verilerinizi içeren raporlar)
 • Finans Bilgileri (Diversey Türkiye ile finansal işlemler yapabilmek için tarafımıza ilettiğiniz IBAN numaranız)
 • Pazarlama Bilgileri (Alışveriş geçmişi bilgileriniz, anketler, kampanya çalışması sonucu elde edilen bilgiler)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Diversey Türkiye işyerlerini ziyaret ettiğiniz takdirde sizi içeren video kayıtları, telefon ile iletişim kurmanız durumunda kayda alınmasına izin verdiğiniz ses kayıtlarınız)
 • Ticari Faaliyetlerinize İlişkin Bilgiler (Diversey Türkiye’nin ürünlerini ilgilendiren istatistikler, stok bilgisi, satış fiyatları, satış miktarları)

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI

Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir.

 • Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, ürün ve hizmetlerin pazarlanma süreçleri ile pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi; firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmetlerin satın alım, satış, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin icra edilmesi, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi; hukuk, muhasebe ve danışmanlık hizmetlerinin temini; finans, muhasebe, hukuk işlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 • Tüm yönetim ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, optimizasyonu, sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, verilerin doğru, güncel ve kullanılabilir olmasının sağlanması
 • Strateji oluşturulması ve uygulanması, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin icra edilmesi
 • İş faaliyetlerinin icra edilebilmesi ve siz müşterilere olan yükümlülüklerin ifa edilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerle oluşturulan süreçlerin yürütülmesi
 • Diversey Türkiye’nin tüm işyerlerinin, taşınır mal ve kaynaklarının, pazarlama-satış-destek süreçlerinde kullanılan ekipman, cihaz, makine, araç, vasıta, elektronik aletlerin güvenliğinin temin edilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Kurumsal ve müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; sosyal sorumluluk, sponsorluk ve sivil toplum faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Diversey Türkiye, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Diversey Türkiye, müşterilerine ait kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, fiziksel veya dijital formatlarda, Diversey Türkiye ile iletişime geçerken bizzat sunduğunuz veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce sunulan bilgi, belge ve form, ticari ilişki süresince tarafınızca, şirketçe veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce oluşturulan/verilen/temin edilen veya kendiliğinden oluşan bilgi, belge, Diversey Türkiye ürünlerinin satış verileri, video kaydı, güvenlik kamerası kaydı, ziyaretçi giriş-çıkış kaydı, sayısal veri, yazı, e-posta, form, şirket tarafından temin edilen internet bağlantısı ve yerel ağı kullanmak suretiyle şirketin tuttuğu dijital defterlerde (log) ve/veya şirket teknik donanımlarında oluşan kayıtlar-IP adresleri-MAC adresleri, rapor, tutanak, ihtarname, hukuki ve idari evrak olarak, tamamen otomatik yöntemlerle, kısmen otomatik yöntemlerle ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir.

Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • Tarafınızca verilen bir açık rızanın mevcudiyeti
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Diversey Türkiye’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Müşterinin kendisi veya temsilcisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Diversey Türkiye’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizin aktarılması ile alakalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca ortaya konan düzenlemeler ve kararlar ile diğer mevzuatta yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak hareket edeceği hususunda siz değerli müşterilerine güvence verir. Bu kapsamda, Diversey Türkiye, Kişisel Verilerinizi bu hususta verilmiş bir açık rızanız mevcut değil ise yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan başka gerçek veya tüzel kişilere aktarmayacaktır. Bununla birlikte önceki madde de sayılmış olan hukuki sebeplere dayanan istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir.

İş bu istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verilerinizin açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarımı ancak ve ancak Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması (Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir) yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde söz konusu olabilecektir.

Diversey Türkiye, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarabilecektir: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Hissedarlar, Tedarikçiler, Topluluk Şirketleri ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Diversey Türkiye tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için https://diverseyclonet.com.tr/ adresindeki dijital veya şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini doldurarak;

 • Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz
 • Kendinize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden şirketimizin diverseykimya@hs06.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta info-tr@diversey.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz
 • Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden info-tr@diversey.com adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Diversey Türkiye başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.